Személyes adatok kezelése

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban szeretnénk informálni Önt a személyes adatainak a Linde Gáz Magyarország Zrt. („Linde“) által történő adatkezeléséről.

A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy új szolgáltatások bevezetése esetén szükséges jelen dokumentum egészét, vagy egyes részeit módosítani. Az aktuális adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linkre kattintva érhetik el: http://www.lindegas.hu/hu/footer/dataprotection.html

I. Általános információk a Linde Csoporton belüli adatkezelésről

1. Adatkezelő és Adatvédelmi Tisztviselő

Az adatvédelmi jogszabályok szempontjából az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a Linde. Linde a Linde Csoportba tartozó vállalat. A Linde Csoport egyike a világ vezető gáz és mérnöki vállalatainak, hozzávetőleg 58.000 munkavállalóval több mint 100 országban.

A Linde Csoport EU Csoport Adatvédelmi Tisztviselője („EU GDPO“), illetve a Linde az adatvédelemre vonatkozó, emailen vagy postán érkező kérdésekkel kapcsolatban szívesen áll rendelkezésre.

Az EU GDPO elérhetőségei:

Linde AG
EU Group Data Protection Officer
Klosterhofstrasse 1
80331 Munich, Germany
Email: dataprotection@linde.com

2. Az Ön adatvédelmi jogai

A személyes adatok Linde által történő kezelésével kapcsolatban az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 15-21 szakaszai alapján a tagállamok által meghatározott jogszabályi keretek között minden érintettnek az alábbi jogai vannak:

- tájékoztatáshoz való jog

- helyesbítéshez való jog

- törléshez való jog

- adatkezelés korlátozásához való jog

- adathordozhatósághoz való jog

- tiltakozáshoz való jog

Továbbá, Önnek joga van bármikor visszavonni a adatkezeléshez adott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonásának nincs visszaható hatálya, azaz a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezeléseket a visszavonás nem érinti.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Linde által történő adatkezelés nem a jogszabályoknak megfelelő, vagy nem elégedett a Linde által rendelkezésre bocsátott információkkal, joga van a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni (lásd. GDPR 77. szakasz).

3. Az adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek való továbbítása

Gondoskodunk arról, hogy adatait ne továbbítsuk olyan országba, mely nem biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét (harmadik országok). Azonban, bizonyos esetekben az ilyen adattovábbítást nem lehet teljesen elkerülni. Ilyen esetben a Linde megtette és megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy mindenkor biztosítsa az adattovábbítás címzettjénél a megfelelő szintű adatvédelmet.

4. Adatok tárolása és törlése

Személyes adatot kizárólag a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges időtartamig kezeljük. Amennyiben az adott adat a teljesítéshez már nem szükséges, azt általában töröljük.

Ugyanakkor, bizonyos jogszabályoknak való megfelelés érdekében a szerződéses kapcsolatok megszűnését követően is szükséges bizonyos adatok tárolása. Ez magában foglal kereskedelmi és adó dokumentációkat, bizonyítási és megőrzési kötelezettségeket. Ezekben az esetekben az érintett adatokat akár 10 évig is meg kell őriznünk.

II. Az személyes adatok kezelése a Linde alaptevékenysége érdekében

A Linde Csoport széleskörű termék és szolgáltatás portfóliót kínál az ipari, kiskereskedelmi, tudományos, kutatási és közszférába tartozó vevői számára. Vevőink, beszállítóink és partnereink annyira sokfélék, mint mi magunk. Az összetett nemzetközi üzleti tevékenységünk folytatása érdekében elengedhetetlen a személyes adatok kezelése.

1. A Linde által kezelt személyes adatok köre és forrása

Vevőinkkel, beszállítóinkkal és partnereinkkel való üzleti kapcsolataink vonatkozásában személyes adatokat kizárólag szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezelünk. „Adatkezelés“ alatt értjük például, hogy a személyes adatokat gyűjtjük, tároljuk, töröljük és továbbítjuk.

Az általunk kezelt személyes adatok magukban foglalják:

- vevők, beszállítók törzsadatait és kapcsolattartási adatait, például a kapcsolattartó nevét, címét, telefonszámát, email címét, beosztását, szervezeti osztályát stb.;
- a számlázáshoz és a fizetés kezeléséhez szükséges adatokat, például banki adatokat, adószámot, hitelgazdálkodási adatokat stb., mindaddig amíg természetes személy adatait érintik;
- vevői és beszállítói kapcsolatok kezelésére vonatkozó információkat, így rendeléstörténetet stb., mindaddig, amíg természetes személy adatait érintik;
- az egészségügyi üzletág vevőire vonatkozó különleges kategóriába tartozó személyes adatokat, így diagnózissal vagy terápiával kapcsolatos adatokat, melyek szükségesek a kezeléshez.

A vevőkkel történő üzleti kapcsolat során vagy annak keretében rendszeresen kapunk személyes adatokat, melyeket kezelünk. Bizonyos esetekben szintén kapunk személyes adatokat a Linde Csoportba tartozó kapcsolt vállalkozásoktól, így például a Linde Csoporton belüli beszállító kapcsolatmenedzsmentben meglévő beszállítók elérhetőségeit.

Bizonyos esetekben, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon részünkre másként eljuttatott adatokat is kezelünk. Rendszeresen ez helyzet az alábbiakkal kapcsolatban:

- nyilvánosan hozzáférhető források, például: üzleti nyilvántartások, kereskedelmi vásárok, kiállítások, Internet források, újság, kereskedelmi adattár stb.;
- nem a Linde Csoporthoz tartozó harmadik személyek, például kereskedelmi szervezetek, hitelügynökségek, biztosító társaságok stb.

2. A Linde adatkezelésének célja és jogalapja

Kizárólag megengedett célokra és a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a releváns nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük a személyes adatait.

2.1. Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés

Személyes adatokat kezelünk abból a célból, hogy szerződéses kötelezettségeinket vevőink és beszállítóink felé teljesíteni tudjuk, vagy úgynevezett szerződéskötés előtti intézkedéseket tegyünk, melyek egyéni kérésre történnek.

Ezekben az esetekben az adatkezelés célját a vevővel vagy beszállítóval kötött szerződés vagy a szerződés szerint általunk nyújtott szolgáltatás határozza meg. Ez magában foglalja például katalógusok küldésével, szolgáltatásainkról való tájékoztatással, vagy különleges ajánlat elkészítésével kapcsolatos adatkezelést.

2.2. Jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés

Amennyiben szükséges, a Linde vagy a Linde Csoport vállalatai vagy a vevők (és ha alkalmazandó, más harmadik személyek) jogos érdekeinek védelme érdekében szintén kezelünk személyes adatokat. Ilyen esetben az adatkezelésre kizárólag az Ön érdekeinek megfelelő mérlegelését követően kerül sor.

Ilyen adatkezelés például:

- Linde termékek értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása
- Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
- Marketing célú közvetlen megkeresés (DM), feltéve, ha Ön nem tiltakozott az ilyen célú adatkezelés ellen
- Telephelyeinken optikai-elektronikus eszközzel ellátott, nyilvánosság számára nyitva álló helyiségek megfigyelése (video megfigyelés)
- A személyes adatok Linde Csoporton belüli átadása belső adminisztratív célból.

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelése

Abban az esetben is kezeljük személyes adatát, ha ehhez hozzájárult. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának napjáig megengedett.

2.4. Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében

Jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk bizonyos adatokat kezelni. Ezen kötelezettségek nemzeti kereskedelmi, adó és társadalombiztosítási jogszabályokból, illetve európai jogi rendelkezésekből ered, így például terrorizmus finanszírozása elleni szabályokból. Részletesen, ezek a Lindére nézve olyan kötelezettségeket eredményezhetnek, hogy az adatokat őrizze, tárolja, jelentse és gyűjtse, mely általánosságban a hatóságok ellenőrzési céljait szolgálja.

2.5. Az adatkezelési cél megváltozásáról szóló tájékoztatás

Amennyiben más célból kezeljük az adatait, mint amelyre azokat eredetileg gyűjtöttük, az új cél megjelölése mellett tájékoztatjuk Önt a jogszabály által megengedett mértékben.

3. Az adattovábbítás címzettjei

A Linde Csoporthoz tartozó egyéb vállalatok személyes adatokhoz abban az esetben, és olyan mértékben férnek hozzá, amennyiben ez szerződéses vagy jogszabályon alapuló jogaink és kötelezettségeink védelme érdekében szükséges. Így például szerződéses szolgáltatásaink koordinálása érdekében. Tipikusan ilyen például a központosított beszállítói és ügyfélmenedzsment szolgáltatás, központosított IT szolgáltatás és a belső szolgáltató központ (SSC) a pénzügyi és könyvelési területen.

Bizonyos szerződéses kötelezettségeinket külső szolgáltatókkal való együttműködéssel teljesítjük. Ez a helyzet például bizonyos beszállítói és ügyfélmenedzsment szolgáltatások, IT infrastruktúra igénybevétele és külső szolgáltató központ (SSC) szolgáltatása vonatkozásában pénzügyi és könyvelési területen (hitelkártya, beszedési megbízás), logisztikával és szállítással, promóciós tevékenységekkel vagy online megrendelések tranzakcióival kapcsolatban. Amennyiben külső szolgáltatót veszünk igénybe, ez minden esetben a jogi keretek között, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik.

A Linde Csoporton kívüli személyeknek kizárólag abban az esetben továbbítunk személyes adatot, amennyiben arra jogilag kötelesek vagyunk. Minden más esetben kizárólag akkor továbbítjuk az Ön adatait egyéb harmadik személyeknek, amennyiben Ön ehhez hozzájárult.

Üzletfejlesztés keretében előfordulhat, hogy leányvállalatokat, üzletrészeket adunk el, vagy üzletrészek olvadnak össze más vállalatokkal. Ezek a tranzakciók tipikusan együtt járnak az eladott vagy leválasztott leányvállalatot vagy üzletrészt érintő ügyféladatoknak a vevő vagy az összeolvadás során létrejövő vállalat részére történő átadásával. Ebben az esetben az Ön személyes adataira továbbra is jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadók. Abban a nem várt esetben, ha a Linde Csoport egésze vagy jelentős része eladásra kerülne, az Ön személyes adatai a vevő részére átadásra kerülnek.

4. Adatszolgáltatási kötelezettség

Bizonyos személyes adatokat kezelnünk kell annak érdekében, hogy az ügyfeleink részére szolgáltatásokat tudjunk teljesíteni, vagy az adatkezelésre jogszabályok alapján vagyunk kötelesek. A vonatkozó adatokat Öntől a szerződéskötés során gyűjtjük (például cím, vevői kapcsolattartási adatok vagy beosztás).
Ezen adatok nélkül nem tudunk az ügyfeleinkkel szerződést kötni.

5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem alkalmazunk olyan automatizált döntéshozatali folyamatot, amely jogi hatással vagy hasonló jelentős hatással járna az Önre. További emberi ellenőrzés nélkül nem történik döntéshozatal.

A GDPR 4. szakasz (4) bekezdés szerinti profilalkotás a Linde Csoporton belül nem történik, kivéve az otthoni betegellátási üzletágban bizonyos speciális alkalmazásokat, melyek célja azon betegek azonosítása, akiknél az egészségügyi állapotuk további romlásának és beavatkozás vagy újbóli kórházi ellátás esetleges szükségességének magas a kockázata.

III. Hogyan használjuk a személyes adatokat a honlapunk céljából

A Linde Csoport vállalatai holnapokat üzemeltetnek azért, hogy Önt a Csoport vállalatairól, illetve a termékeikről és szolgálatásaikról tájékoztassák.

1. A Linde által kezelt személyes adatok köre és forrása

Amennyiben Ön a Linde Csoport valamelyik honlapját meglátogatja, bizonyos személyes adatokat gyűjtünk Önről. Ilyen vonatkozásban kezelt személyes adatok az Ön neve, címe, telefonszáma vagy email címe.

A honlapunk üzemeltetésével kapcsolatban kezelt személyes adatokat tipikusan Ön bocsátja rendelkezésre a honlap használata során.

Bizonyos esetekben általunk kezelt személyes adatot olyan harmadik személyek is rendelkezésre bocsátanak, akik nem tartoznak a Linde Csoporthoz úgy, mint internet szolgáltatók, marketing vállalkozások vagy plugin szoftverek. A következő adatokat (különösen log és eszköz adatokat) a Linde automatikusan kezel:

- az Ön internet szolgáltatójának neve (ISP)
- az Ön IP címe
- a böngészőjének a típusa és az operációs rendszere
- a látogatásának időpontja és időtartama
- a látogatott weboldal
- a kimásolt adatok és letöltött fájlok
- az Ön országa
- az URL, amely a weboldalra irányította
- amennyiben keresőmotoron keresztül jutott el a honlapunkra, a keresett kifejezés.

2. A Linde adatkezelésének célja és jogalapja

Minden esetben kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.

2.1. Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés

Ügyfeleink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy úgynevezett szerződés előkészítő intézkedések céljából kezelünk személyes adatokat, egyéni kérés esetén. Ilyen lehet, amikor Ön valamilyen szolgáltatásra, online megrendelésre vagy beszállítói portálra regisztrál.

2.2. Jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés

Amennyiben szükséges, a Linde vagy a Linde Csoport vagy a vevők (és ha alkalmazandó, más harmadik személyek) jogos érdekeinek védelme érdekében szintén kezelünk személyes adatokat. Ilyen esetben az adatkezelésre kizárólag az Ön érdekeinek megfelelő mérlegelését követően kerül sor.

Részletesebben, ez magában foglalja például:

- intézkedéseket, amelyek célja a pszeudonimizált látogatói viselkedés elemzése a honlap további fejlesztése érdekében

- weboldal funkcióit biztosító intézkedéseket, például felhasználói fiók menedzsment, bevásárlói kosár funkció

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Abban az esetben is kezeljük személyes adatát, ha ehhez hozzájárult. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának napjáig megengedett. Ilyen adatkezelés részletesebben például:
- hírlevélre történő feliratkozás,
- promóciók,
- kapcsolatfelvétel.

3. Az adattovábbítás címzettjei

3.1 A Linde Csoport vállalatai és szolgáltatói

A Linde a fentiekben meghatározottak szerint adja át a személyes adatokat (lásd II. fejezet 3. pont).

3.2 Közösségi média szolgáltatók

Bizonyos weboldalakon a Linde olyan további tartalmakat és közleményeket integrál (blogok, posztok, hírek, videók, interjúk stb.), amelyek más közösségi médiában/közösségi hálókon is megjelentek (pl. Facebook, LinkedIn, Twitter). Amennyiben Ön nem kattint az ilyen tartalmakra, személyes adatai nem kerülnek az adott közösségi média szolgáltatónak átadásra.

Amennyiben Ön közösségi média falon (Social Media Wall) megjelenő tartalomra kattint, IP címe átadásra kerül az adott közösségi média szolgáltatónak, és a szolgáltató az ő adatvédelmi szabályzata alapján tárolja, kezeli és használja az adatot. A közösségi média falon található banner tájékoztatja Ön, hogy amennyiben meghatározott tartalomra kattint, hozzájárul a személyes adatainak ilyen jellegű átadásához.

További információkat talál a személyes adatainak közösségi média szolgáltatók általi kezeléséről az alábbi linkeken:

Facebook privacy policy
LinkedIn privacy policy
Twitter privacy policy

4. Sütik

Sütiket használunk. A sütikről és az általunk alkalmazott sütik céljáról a következő szabályzatunkban tájékozódhat: http://www.lindegas.hu/en/footer/cookie_policy.html

5. Linkek

Honlapunk más honlapokra mutató linkeket tartalmaz, melyekre az adott honlap üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata vonatkozik.FONTOS INFORMÁCIÓ
Tájékoztató a tiltakozáshoz való jogról

1. Tiltakozás saját helyzettel kapcsolatos okokból

Ön bármikor tiltakozhat adatai bizonyos típusú kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból. Ez a jog megilleti Önt közérdekből történő adatkezelés vagy jogos érdek védelme érdekében történő adatkezelés esetén, ideértve az említett két rendelkezésen alapuló profilalkotást is.

Ellentmondás esetén az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Tiltakozás közvetlen üzletszerzési (DM) célból történő adatkezelés ellen

Egyedi esetekben közvetlen üzletszerzés (DM) céljából végzünk adatkezelést. Ilyen például, amikor különleges ajánlatainkról vagy árengedményeinkről küldünk Önnek tájékoztatást.

Önnek joga van személyes adatainak ilyen célú kezelése ellen tiltakozni, beleértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is.

Tiltakozás esetén személyes adatait ebből a célból nem kezeljük tovább. adatvedelem@linde.com

Répcelak, 2018. május

Kérjük, töltse le és tekintse át részletes adatvédelmi tájékoztatónkat:
pdf