ÁSZF

Amenniyben nem rendelkeznek szerződéssel mely eltérően rendelkezik róla, szállítási díjainkra vonatkozóan a pontos szállítási díj összegét a megrendelés beérkezését követően, a Linde által küldött visszaigazoló emailből tudhatják meg, amennyiben rendelés előtt szeretnék megtudni a kiszállítás pontos összegét kérjük, érdeklődjenek munkatársainknál. Az oldalon szereplő áraink tájékozató jellegűek, az ÁFA-t nem minden esetben, a Veszélyes Áru Kezelési felárat (ADR) nem tartalmazzák. ADR: 1.060,- Ft + ÁFA / palack. Csak Magyarország területén szállítunk házhoz. A felvett palackok a Linde Gáz Magyarország Zrt tulajdonában maradnak, azok után napi bérleti dj fizetendő. Amennyiben eltérő szerződéssel nem rendelkeznek a napi palackbérleti díj ipari palackok esetében 162,- Ft/nap/palack +ÁFA, különleges palackok esetében 210,- Ft/nap/palack +ÁFA melyet a hónap utolsó napján számlázunk és utólagosan külünk róla számlát.

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


, mely feltételek vonatkoznak valamennyi, a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (továbbiakban: LINDE) által gyártott és a Vevő (továbbiakban: Vevő) részére forgalmazott műszaki és gyógyszerminőségű orvosi gázok, eszközök és szolgáltatások értékesítésére és szállítására, amennyiben ettől eltérő feltételeket tartalmazó írásos szerződés nem köttetett a felek között.

I. A termék minősége.
a./ A LINDE szavatolja, hogy a szállítás időpontjában valamennyi értékesített gáz tisztasága megfelel az adott gázra vonatkozó előírásnak. Ennek igazolása a törvényi előírásoknak valamint a szerződésben rögzítetteknek megfelelően történhet.
b./ Amennyiben az adott gázzal szemben elvárás a specifikációtól eltérő tisztaság vagy stabilitás, úgy erről a Vevő köteles írásban tájékoztatni a LINDE-t, aki a Vevővel történt konzultációt követően rögzített feltételek szerint gondoskodik az ellátásról. A különleges minőség biztosításával összefüggésben felmerülő többletköltség a Vevőt terheli.
c./ Az orvosi gázok, gyógyszerek, kémiai gázok és hűtőközegek tekintetében a LINDE csak azt a Vevőt szolgálja ki, aki orvosi vénnyel vagy hatósági engedéllyel igazolja az adott orvosi gáz, gyógyszer, kémiai gáz és hűtőközeg felhasználására való jogosultságát.
d./ A LINDE nem szavatolja azt és nem felelős azért, hogy az adott gáz alkalmas a Vevő által tervezett felhasználásra és az elérni kívánt eredmény eléréséhez.

II. A teljesítés helye/szállítás.
a./ A LINDE a gázt a Vevő megrendelése alapján biztosítja.
b./ A palackos gázok szállítása, kiszolgálása a Vevő részére a LINDE értékesítési helyeiről történik. Töltött és üres gázpalackoknak - és az ezekhez tartozó göngyöleg, raklap, konténer – értékesítési egységből való el- és oda történő beszállítása, a fel- és lerakodása a Vevő felelősségi körébe tartozó feladat. A LINDE e feladatok teljesítésében kizárólag a Vevő megbízása alapján és a Vevő felelősségére vesz részt. A Vevő köteles a műszaki gázokra érvényes munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően eljárni. A Vevő felelős azért, hogy alkalmazottai, megbízottai és közreműködői figyelmét felhívja a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályokra és azok megfelelő betartására és alkalmazására, különös tekintettel a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 38/2009.(VIII.7.) KHEM. rendelet A. és B. mellékleteiben foglaltak előírásszerű alkalmazására. A Vevő köteles a LINDE telephelyét a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartásával elhagyni.
Házhoz szállítás esetén az áru átadási/átvételi helye a tehergépkocsi rakfelülete, kivéve az önrakodós gépjárművet és a kézi rakodást, amikor a gépkocsi 5 m-es körzete az átadási/átvételi hely. A kárveszély, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával kapcsolatos felelősség az áru átvételével és annak időpontjában száll át a vevőre.
c./ A szállítás teljesítését és a bérleti szerződés létrejöttét a bérlet eszközök LINDE részéről a bérlőnek történt átadását és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadását a LINDE szállítólevele vagy készpénzfizetési számlája igazolja.
d./ A LINDE bármely időpontban észlelt szállítási hibája vagy hibás teljesítése nem jogosítja fel a Vevőt a szerződés felmondására.
e./ Ha a Vevő érdekkörében felmerült okból a teljes szállítás nem teljesíthető, akkor a LINDE jogosult leszámlázni a sikertelen szállítási kísérletek költségeit, ide értve a sikeres teljesítésig felmerült raktározási költségeket is. Cseppfolyós szállítás esetén amennyiben a Vevő a tartálykocsi megérkezését követő 30 percen belül nem biztosítja a tartály megközelíthetőségét, a LINDE várakozási idő felszámítására jogosult az aktuális árlistának megfelelő összegben vagy a szállítást meghiúsultnak tekinti, és a Vevővel egyeztetett új időpontban kísérli meg a szállítást újra. Palackos szállításnál a megadott szállítási időben történő szállítás esetén, ha a Vevőnél a lerakodás megkezdéséig a várakozási idő a 30 percet meghaladja, a LINDE várakozási idő felszámítására jogosult az aktuális árlistának megfelelő összegben, vagy a szállítást meghiúsultnak tekinti és a Vevővel egyeztetett új időpontban kísérli meg a szállítást újra. A várakozási idő mértéke a felek által aláírt szállítólevél alapján kerül megállapításra.
f./ A Vevő előzetes írásos igénye alapján a LINDE biztosíthatja a szállított gáz minőségi tanúsítványait vagy analitikai eredményeket méltányos határidőn belül. Ennek aktuális árlista vagy külön megállapodás szerinti díja a Vevőt terheli.
g./ A LINDE felfüggesztheti a gázszállítást, ha a gázok tárolását vagy az erre szolgáló berendezések kezelését, illetve a gázfelhasználási folyamatot nem ítéli biztonságosnak.
h./ Amennyiben a Vevő külön igénye miatt további költségek merülnek fel a LINDE tartályok és berendezések beüzemelése és használata tekintetében, ezek a költségek a Vevőt terhelik.
i./ A LINDE értékesítési helyeire a Vevőktől beérkező palackokat üres palackként kezeli. Üres az a zárt szelepű palack, amelyben legalább 3 bar (disszugáznál legalább 1 bar) túlnyomás mérhető. Ennél alacsonyabb gáznyomással, vagy nyitott szeleppel érkező palacknál a LINDE jogosult palackelőkészítési díjat számlázni.
j./ A visszahozatal akkor válik érvényessé, ha az értékesítési hely egy igazolást állít ki erről és azt a Vevő aláírásával ellátja.

III. LINDE tulajdonú berendezésekkel és egyéb vagyontárgyakkal kapcsolatos szabályok.
a./ A Vevő a LINDE tulajdonú palackokat és tartályokat a LINDE írásos engedélye nélkül nem töltheti vagy töltetheti újra és nem használhatja azokat a LINDE által alkalmazott tárolási, szállítási és gázhasználati módoktól eltérően.
b./ Amennyiben a LINDE bármilyen okból nem képes cseppfolyós gázellátást biztosítani, a Vevő ez idő alatt más forrásból beszerzett, a LINDE gázzal azonos tulajdonságokkal bíró gáz tárolásához használhatja a LINDE előzetes írásos engedélye alapján. A LINDE minden ebből eredő kárral kapcsolatosan kizárja a felelősségét!
c./ A LINDE szavatol azért, hogy a tartályai és berendezései kielégítenek minden LINDE műszaki előírást és megfelelnek a hatályos jogszabályokban foglalt elvárásnak és követelménynek. A LINDE nem szavatolja ugyanakkor azt, hogy ezen tartályai és berendezései megfelelnek a Vevő által tervezett használatnak és elérni kívánt eredménynek.
d./ A LINDE végzi el a tulajdonát képező eszközökön a szükséges ellenőrzéseket, nyomáspróbákat, és karbantartja azokat a hatályos magyar, nemzetközi és LINDE szabályoknak, előírásoknak megfelelően. Amennyiben ehhez esetlegesen szükséges a gázellátás megszakítása, ezt a Vevővel egyeztetett módon és időpontban kell végrehajtani. Ha a Vevő e munkálatok elvégzésében indokolatlan késedelmet okoz, vagy az optimális időben történő teljesítést akadályozza, a LINDE jogosult az ezzel kapcsolatos költségek felszámítására.
e./ A LINDE fenntartja magának a szellemi alkotásokkal és szerzői minőséggel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogokat.

IV. Vevői kötelezettségek és felelősségek.
A Vevő
a./ térítésmentesen elégséges és biztonságos hozzáférést biztosít a LINDE számára a vevői helyszíneken a gázellátással összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez és jogai gyakorlásához. Feladata a berendezések megközelítését nehezítő vagy akadályozó valamennyi tényező és körülmény időbeni elhárítása. A Vevő az itt körülírt kötelezettségének elmulasztásából fakadó valamennyi költséget, kárt viselni köteles. Amennyiben a berendezés csak adott időszakokban közelíthető meg, a megrendelésen ezt az időszakot meg kell jelölni. Ettől eltérő időpontban történő szállítás csak a felek megállapodásával lehetséges.
b./ felelős a LINDE és az alvállalkozói tulajdonát képező azon vagyontárgyak biztonságos őrzéséért, amelyek a Vevő telephelyén maradtak beüzemelés, üzemelés, karbantartás és a tartályok és/vagy berendezések mozgatása céljából.
c./ köteles a LINDE tulajdonú tartályokra és berendezésekre teljes körű kockázattal szemben vagyon- és felelősségbiztosítást kötni, a LINDE-vel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően. A biztosítási szerződéssel kapcsolatosan a Vevőt nem illeti meg a szerződésből eredő jogai harmadik személyek részére történő átruházásának joga.
d./ biztosítja, hogy minden tevékenység és anyag, amelyekért felelősséggel tartozik, megfelel a hatályos jogszabályokban és a LINDE szakmai előírásaiban foglalt feltételeknek.
e./ beszerez minden szükséges hozzájárulást és teljesít minden jogszabályi kötelezettséget, ami a LINDE által a Vevőnek szállított valamennyi áru, tartály vagy berendezés beüzemeléséhez, használatához, illetve a telephelyén végzett munkálatokhoz szükséges.
f./ a cseppfolyós szállítást legalább 48 órával megelőzően írásban értesíti a LINDE-t, ha valószínű, hogy a cseppfolyós gázfogyasztásban jelentős változás áll be, hogy a LINDE fel tudjon készülni a megváltozott gázmennyiség kiszállítására. A palackos szállítás esetén a szállítási napot megelőző nap 12 óráig lehetőleg írásban vagy esetleg szóban adja le megrendelését a LINDE részére.
g./ köteles a LINDE által részére megküldött éves bérlői leltárt a valóságnak megfelelően kitölteni és 15 napon belül a LINDE részére visszaküldeni. Amennyiben ezt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az éves bérlői leltárt – mind a nála lévő eszközök megjelölését és birtoklásuk, használatuk jogcímét illetően is – a LINDE nyilvántartása alapján elfogadja, és azt a későbbiekben sem vitathatja.
h./ minden LINDE tartályt, palackot és eszközt tisztán és azonnali használatra alkalmas állapotban őriz meg és szállít vissza. E szabály megszegése esetén pénzbeli kompenzációt fizet
új tartályok, palackok vagy eszközök beszerzési költségéhez, ha a tartályokat, palackokat vagy eszközöket bármely okból eredeti állapotukban visszaadni nem tudja, így különösen ha azok elvesztek vagy javíthatatlanul károsodtak, illetve
a tartályok, palackok vagy eszközök tisztításához és szolgáltatásra alkalmassá tételéhez szükséges költségekhez, beleértve a használt hűtőközeg megsemmisítésének költségeit, illetve az esetleges kármentesítés, vészhelyzeti beavatkozás költségeit is.
i./ nem terhelheti meg semmilyen módon, nem adhatja biztosítékul, nem idegenítheti el, nem adhatja kölcsön és nem választhatja szét a LINDE tulajdonú tartályokat, palackokat és eszközöket. Tudomásul veszi, hogy a palackok egyedi vonalkódjaik alapján vannak nyilvántartva.
j./ nem teszi olvashatatlanná, nem távolítja vagy torzítja el a LINDE tartályok, palackok, eszközök azonosítási jeleit, beleértve a palackok vonalkódjait is. A gyógyszerminőségű gázpalackok esetén az átvétel állapotának megfelelő küllemmel adja vissza.
k./ eleget tesz a LINDE által nyújtott valamennyi működtetési utasításnak és előírásnak, és a LINDE tartályokat, palackokat és eszközöket kizárólag ezeknek megfelelően működteti.
l./ felelősséggel tartozik a LINDE tartályokhoz, palackokhoz és eszközökhöz csatlakozó Vevői tulajdonú berendezések biztonságáért, megfelelő karbantartásáért, és az azokkal kapcsolatos hatályos jogszabályi előírások betartásáért. Ez a felelősség a megállapított átvételi pontokon túli Vevői tulajdonú eszközökre is vonatkozik.
m./ felelős a tulajdonába vagy ellenőrzése alá került LINDE áruk egészségi vagy biztonsági kockázatai tekintetében. Erre vonatkozóan kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy milyen jogi és gyakorlati szabályok alkalmazandók a gázok, tartályok, palackok és eszközök kezelésére, birtoklására, tárolására és szállítására vonatkozóan. Ezekre nézve a LINDE számára minden szükséges tájékoztatást és információt megadott. Köteles biztosítani, hogy a LINDE gázok, tartályok, palackok és eszközök használatát, kezelését, működtetését, tárolását és szállítását végző személyek megfelelő oktatásban részesültek és megkapták a biztonságtechnikai ismereteket.
n./ felelősséggel tartozik a nem közvetlenül általa felhasznált és tételes elszámolás alá tartozó gázok használatának dokumentálásáért, és a használati igazolások megőrzéséért palackonkénti/tartályonkénti tételszámmal. A LINDE igénye esetén ezt a dokumentációt köteles részére haladéktalanul átadni.
o./ köteles a LINDE-től vásárolt termékkel kapcsolatos baleseteket bejelenteni a LINDE részére.
p./ köteles eltűrni a LINDE által kezdeményezett haváriaelhárítást, amennyiben ilyen esetet a LINDE részére bármely módon jelez és szakmai támogatást kér. LINDE vállalja, hogy a Vevőnél az általa szállított termékkel kapcsolatban történt haváriák elhárításában segítséget nyújt, melynek költségeit a Vevőre terheli.

V. Jogosultságok és kockázatok.
a./ Minden értékesített áru a LINDE tulajdonában marad mindaddig, amíg azok ellenértékét teljes egészében a Vevő nem fizette ki, ideértve a korábbi szállításokból fennálló hátralékot is.
b./ A LINDE tartályok és egyéb berendezések tulajdoni helyzetében a Vevő részére történő átadásuk nem eredményez változást, azzal a Vevő csak e vagyontárgyak kizárólagos használatára kap jogosultságot.
c./ A Vevőnek semmilyen jogosultsága nem keletkezik a telephelyére kerülő azon vagyontárgyak felett, amelyeket a LINDE vagy szerződött partnere helyez ott el, továbbá az elhelyezésért semmilyen jogcímen díjra, költségtérítésre nem tarthat igényt.
d./ A Vevőnek eladott vagy használatra átadott dolgokkal kapcsolatos kockázat/kárveszély az átadással a Vevőre száll át.

VI. Ár és fizetés.
a./ A LINDE tartályok, palackok, eszközök és berendezések után bérleti díj fizetendő
- a szállítástól, vagy
- a megállapodás kezdő dátumától, vagy
- a befejező dátumtól, amikor a LINDE a beüzemelést elvégezte, vagy
- a LINDE tartályok, palackok és/vagy eszközök átadásának LINDE tanúsítványi dátumától, amikor a beüzemelés és rendelkezés megtörtént. Ha a szállítás, beüzemelés, vagy rendelkezés a LINDE tartályok, palackok és eszközök vonatkozásában nem kivitelezhető a megállapított időpontokban a Vevő érdekkörében felmerült okból, a LINDE felszámíthatja a bérleti díjat vagy annak a késedelem idejére járó arányos részét.
b./ Ahol a LINDE tartályokra, eszközökre, palackokra és palackkötegekre vonatkozóan heti, havi, negyedéves vagy éves fizetési gyakoriság van megállapítva, az adott időszakra vonatkozó bérleti díjak legkésőbb az adott bérleti időszak első napjáig számlázásra kerülnek. Tartós Bérleti Szerződést visszamenőlegesen kötni nem lehetséges, a tartós bérleti díj előre számlázandó az időszak előtt.
A napi bérleti díj a tárgyhót követően utólag kerül kiszámlázásra.
A bérleti díj összege a Vevőnél lévő palack(ok), palackköteg(ek), hordó(k), konténer(ek), raklap(ok) vagy egyéb eszközök darabszáma, valamint ezen eszközök az adott hónapon belül történő cseréjéből adódó leadott és felvett darabszámok együttes összege alapján kerül meghatározásra.
c./ LINDE a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni LINDE bankszámlájára. A Vevő értesítése alapján a LINDE azonnal regisztrálja a kifogást, majd kivizsgálja a bejelentést és szükség szerint intézkedik a hiba 30 napon belül történő kijavításáról. E bejelentés nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy fizetési kötelezettségét ne teljesítse, és arra sem, hogy bármilyen vitatott összeget beszámítson a LINDE-vel szemben.
d./ Bármilyen Vevői fizetési késedelem esetén a LINDE leállíthatja az áruszállítást és/vagy szolgáltatásnyújtást. Ebben az esetben a Vevő valamennyi fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé válik.
e./ Késedelmes fizetés esetén a LINDE a mindenkori, Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíti, továbbá a fizetési felszólítással kapcsolatos költségek megtérülése érdekében 1000 Ft felszólítási díjat számít fel alkalmanként a Vevővel szemben.
f./ Minden árat és díjat a Vevő a LINDE által kiállított számlában foglaltak szerint köteles megfizetni.
g./ Ha a LINDE költségei kormányintézkedés vagy hatályos jogszabályok változása miatt változnak meg, a LINDE fenntartja magának a jogot árai ennek megfelelő mértékű megváltoztatására, e változások költségeinek figyelembe vételével.
h./ A LINDE jogosult pótdíjat felszámítani az általa részben vagy egészben nem befolyásolható tényezők következtében jelentkező költségek megtérülése céljából (pl. üzemanyag- és nyersanyagköltségek, környezetvédelmi díjak emelkedése estén).
i./ A LINDE tulajdonú tartályok, palackok és berendezések bérlete esetén a kiállított és kiegyenlített számla bizonyítja azt, hogy a Vevő a számlázási időszak alatt ezeket a dolgokat jogszerűen tartja birtokában és használja.
j./ Ha a Vevő nagyobb mennyiségben tart birtokában LINDE tulajdonú tartályt, palackot és eszközt, mint amennyire a LINDE nyilvántartása szerint jogosult, a LINDE a tényadatoknak megfelelően jogosult módosítani nyilvántartását és ennek megfelelően állíthatja ki számláját a továbbiakban.
k./ A LINDE jogosult előzetes értesítés alapján belépni a Vevő azon telephelyeire, ahol LINDE tulajdonát képező tartályok, palackok vagy eszközök vannak elhelyezve, s ott szemrevételezni azokat.
l./ A LINDE pótdíjat számíthat fel azon palackjai, bündelei (palackköteg) után, amelyek a Vevő birtokában vannak csere, azaz mozgás nélkül több mint három hónapja.
m./ A LINDE által szolgáltatott gáz, tartály, berendezés és egyéb szolgáltatások ára az ellátás időtartamára érvényes ár. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában valamennyi ár a LINDE időszakos árfelülvizsgálatának tárgyát képezi.
n./ Továbbértékesítés céljából harmadik féltől beszerzett gázok és eszközök esetén a LINDE az árak felülvizsgálatára akkor jogosult, ha a megbízó módosítja árait a LINDE-vel szemben.
o./ LINDE a bérbeadáskor jogosult minden palackért, raklapért, illetve konténerért óvadékot kérni. A bérlet megszűnésekor az óvadék kamatmentesen jóváírásra kerül.
p./ a LINDE értékesítési helyeire beérkező, vevői tulajdonú, világosan és jól látható módon saját tulajdonként megjelölt palackokat más írásos megbízás hiányában megtölti és elszállításra a Vevő rendelkezésére bocsátja. Ha az üres palackok beérkezésétől számított 30 napon belül az elszállítás nem történik meg, LINDE jogosult azokat a Vevő számlájára és terhére visszaküldeni. LINDE a vevői tulajdonú és kizárólagos használatú palackok külön kezeléséért palackonként kezelési díjat számol fel a szállítás napján érvényes díjtételnek megfelelő összegben. A töltésre beküldött vevői tulajdonú palackokat, amennyiben töltés előtt javítást, pótlást, újrahitelesítést igényelnek, azt külön megbízás nélkül a LINDE a Vevő számlájára elvégezi. Amennyiben nem felelnek meg a hazai előírásoknak, a palackok töltés nélkül a Vevő költségére visszaküldésre kerülnek.

VII. Szünetelés és felmondás
a./ Ha a Vevő jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, és vele kapcsolatban jogutód nélküli megszűnését eredményező végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás indul, így különösen, ha bíróság fizetésképtelensége miatt a felszámolását rendeli el, vagy csődeljárás indul, a LINDE a Vevőhöz és/vagy vagyonfelügyelőhöz, felszámoló- és/vagy csődbiztoshoz intézett írásbeli nyilatkozattal
- azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést vagy annak bármely részét, vagy
- kötelezettségeinek teljesítését azonnali hatállyal részben vagy egészben szünetelteti, és az ilyen szüneteltetés ideje alatt felmondhatja a megállapodást vagy annak egyes részeit.
b./ Felmondás esetén a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség megszűnik, a Vevő részéről pénzben teljesítendő és a vagyontárgyak tulajdonosnak történő visszaszolgáltatási kötelezettségek kivételével.
c./ A szünetelés vagy felmondás folytán a LINDE-nek visszaadott tartályokban, palackokban és egyéb berendezésekben lévő gáz a LINDE tulajdonába kerül. E tekintetben jóváírás adása a Vevő részére a LINDE belátásától függ. A LINDE jogosult ezen eszközök ismételt birtokba vétele és elszállítása céljából a Vevő telephelyeire belépni.
d./ A c. pontban foglalt esetben az elszállítás költségei a Vevőt terhelik.
e./ A szerződés megszűnésének időpontjával minden Vevői tartozás azonnal esedékessé válik.

VIII. Szabadalmi és szerzői jogi rendelkezések. Titoktartás.
a./ A LINDE kijelenti és szavatol azért, hogy a Vevővel kötött szerződés teljesítése nem sérti harmadik személyek szabadalmi és szerzői jogait, és hogy az e körben általa alkalmazott szabadalmak és szerzői művek felhasználására jogosultsággal bír.
b./ A LINDE védjegyei, márkaneve és –jelzései nem használhatók attól eltérő módon és célra, mint ahogy azokat a LINDE alkalmazza áruira és szolgáltatásaira.
c./ A Vevőt nem illeti meg semmilyen jog bármely szabadalom, védjegy, szerződi jog, mintaoltalom vagy egyéb szellemi tulajdonjog tekintetében, kivéve az áruk használati és viszonteladási jogát. E jogok viszonteladás vagy használat során történő megsértése a LINDE jótállási kötelezettségének elvesztésével jár.
d./ Bármely know-how, információ vagy dokumentáció, amelyet a LINDE biztosít a Vevő számára, bizalmasan kezelendő és a LINDE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható tovább harmadik fél számára, s ilyen hozzájárulás esetén is csak a hatályos szerződés céljaival összhangban használhatók fel.

IX. Általánosságok.
a./ A Vevő köteles a LINDE-vel haladéktalanul közölni minden, székhelyében, telephelyében és levelezési címében, továbbá képviselője személyében bekövetkezett változást. Amennyiben a LINDE által a Vevőnek küldött levelek azért nem kézbesíthetők, mert e kötelezettségét a Vevő nem teljesíti, s a küldemények a megadott, vagy közhiteles nyilvántartásban megjelölt címről „nem kereste” vagy „ismeretlen”, illetve „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkeznek vissza, e küldeményeket a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
b./ A LINDE által szállított palackok töltöttségével és a palackszelepek működésével, a gáz minőségével kapcsolatos reklamációt a palack átvételétől számított 3 napon belül kell benyújtani, későbbi reklamációt a LINDE nem fogad el. A hibás palackot feltűnő és tartós „Megvizsgálni” felirattal ellátva azonnal a LINDE értékesítési helyére kell szállítani. Hibásnak tűnő palackot használatba venni TILOS. A reklamáció elismerése vagy elutasítása tekintetében a LINDE szakemberei által végzett vizsgálat eredménye a meghatározó. LINDE által gyártott termékek jogos reklamációja esetén a LINDE Vevőit a reklamált termék árának jóváírásával a bejelentéstől számított 30 napon belül kártalanítja. Harmadik féltől beszerzett gázok és eszközök jogos reklamációja esetén Vevőit a reklamált termék árának jóváírásával a bejelentéstől számított 90 napon belül kártalanítja. Ezen felüli igényt nem ismer el, minden további kártérítési felelősségét kizárja.
c./ A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a felek a peres eljárások lefolytatására a szombathelyi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
d./ A LINDE értékesítési helyei az érvényben lévő magyar szabványoknak, rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelő vevői tulajdonú cserepalackok esetében a Vevő által leadott azonos darabszámú, a LINDE cserepalackos árlistájában szereplő LINDE tulajdonú vagy biztonsági jelölésű palackot – a továbbiakban: LINDE palackot - szolgáltatnak ki. A palackok ilyen formájú kicserélésével azok tulajdonjoga nem száll át a másik félre, a palackok változatlanul az eredeti tulajdonos tulajdonában maradnak, a kicseréléssel a felek csupán azok használati jogát szerzik meg egymástól, ezzel együtt a vevői tulajdonú palack óvadékul szolgál.
A vevői tulajdonú, a LINDE-nek átadott cserepalackok a LINDE által a Vevőnek kiadott LINDE palackok óvadékát képezik, amelyre, a Ptk. óvadékra, mögöttesen pedig a zálogjogra vonatkozó szabályai az irányadók. A palackok kicserélésekor kiállított és mindkét fél által aláírt bizonylat a felek közötti erre irányuló írásbeli szerződést is képezi. A LINDE jogosult a vevői tulajdonú palackot használni. Amennyiben az óvadékul leadott vevői tulajdonú palack a Vevőnek visszajár, de az természetben vissza már nem adható, úgy LINDE köteles a Vevőnek a leadott vevői palackkal azonos, nem LINDE jelzésű palackot visszaadni, avagy a vevői tulajdonú palack pénzbeli helyettesítési értékét a Vevőnek kifizetni, amelyet a felek egységesen és általánosan nettó 8000 forintban állapítanak meg.

X. Adatvédelem.
a./ A LINDE és a Vevő egyaránt kifejezi azon eltökélt szándékát, hogy a jogviszony fennállása alatt betartják a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.
b./ A LINDE a Vevő személyes adatait az alábbiak szerint használja fel:
- elsősorban az áruk és szolgáltatások biztosítására, továbbá a számlázás, elszámolás és gazdasági, valamint statisztikai nyilvántartások és elemzések, továbbá belső jelentések készítéséhez és kutatási tevékenységhez. Ez együtt járhat azzal, hogy a személyes adatok a LINDE alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói és a cégcsoporthoz tartozó más társaságok részére megismerhetővé válnak;
- hitelképesség-ellenőrzéséhez, tartozások nyomon követéséhez, illetve bűncselekmények elkövetésének (így különösen a pénzmosás) megakadályozásához, tartozások behajtásához. Emiatt a személyes adatok az e vizsgálatokat végző szervezetekhez, azok alkalmazottaihoz, valamint ügyvédhez kerülhetnek.
- felhasználhatja a LINDE a Vevő személyes adatait arra is, hogy tájékoztatást adjon számára olyan árukról, szolgáltatásokról, amelyek számot tarthatnak a Vevő érdeklődésére.
c./ Minden más esetben a LINDE a Vevő személyes adatait, illetve a Vevő a LINDE személyes adatait ( a LINDE cégadatait) csak az érintett fél hozzájárulásával használhatja fel.

Ezen Általános Szerződési Feltételek 2011. május 1-jén lépnek hatályba és ezen időponttól alkalmazandók.